fbpx

Algemene voorwaarden Site4Work

INTRODUCTIE

Dit zijn de algemene voorwaarden van Site4Work, eenmanszaak, gevestigd aan de Van IJsendijkstraat 383 – 8503, 1442LB in Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 88749967. Site4Work richt zich op design, bouw, support en onderhoud van websites en bijkomende overige diensten.

1. De algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, overeenkomst van of met Site4Work en alle werkzaamheden, inclusief maar niet beperkt tot webdesign, domeinnaamregistratie, hosting en onderhoudsdiensten, die Site4Work voor opdrachtgever verricht.

2. Het kan voorkomen dat Site4Work en opdrachtgever, afwijkende en/of aanvullende afspraken willen maken. Voor alle helderheid dienen deze altijd schriftelijk worden vastgelegd.

3. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de opdracht en worden door Site4Work uitdrukkelijk van de hand gewezen.

BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

opdrachtgever: persoon of bedrijf dat met Site4Work een overeenkomst wenst aan te gaan;

opdracht: de dienstverlening zoals die door partijen is afgesproken;

overeenkomst: de overeenkomst waarin de opdracht staat vastgelegd;

schriftelijk: communicatie via post, e-mail of app

ARTIKEL 1 | START SAMENWERKING

1. Site4Work verstuurt een offerte die 30 dagen na verzenddatum geldig blijft

2. Als er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in de offerte staat, is Site4Work niet aan deze fout gebonden.

3. De omschrijving van de opdracht in de offerte is bindend voor Site4Work. Deze kan na acceptatie door opdrachtgever gewijzigd worden door Site4Work en opdrachtgever. Als opdrachtgever de opdracht wil aanpassen, gebeurt dit in overleg en overeenstemming.

4. Wanneer een oplevertermijn wordt afgesproken, is dit een uitgangspunt. Het kan zijn dat er omstandigheden zijn waardoor de oplevertermijn niet kan worden behaald. Site4Work moet opdrachtgever tijdig hierover informeren en een nieuwe oplevertermijn vastleggen.

5. De samenwerking gaat van start op het moment dat opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven op de offerte en de aanbetaling van € 350,- exclusief BTW heeft voldaan.

ARTIKEL 2 | BETALINGSVOORWAARDEN/BELEID

1. De tarieven voor de diensten van Site4Work staan vermeld in de overeenkomst tussen de Site4Work en opdrachtgever. Betalingen moeten worden gedaan volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden in deze overeenkomst.

2. Op webdesign en bouw van de backend geldt een No cure, No Pay beleid, waarbij uitsluitend verplicht betaald wordt als de vooraf bepaalde doelstellingen, die schriftelijk zijn vastgelegd, worden behaald.

3. Het No Cure No Pay beleid geldt niet als opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat de overeengekomen doelstellingen zijn bereikt.

ARTIKEL 3 | UITVOERING OVEREENKOMSTAlgemene Voorwaarden | Site4Work

1. Site4Work werkt altijd volgens inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat Site4Work zich inspant om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Site4Work werkt niet volgens resultaatverplichting en kan hier dus ook niet aan gehouden worden.

2. Om tot een goede uitvoering van de opdracht te komen, verzoekt Site4Work verzoekt opdrachtgever daarom met klem er voor te zorgen dat: tijdig en volgens afspraak alle content voor de website worden aangeleverd; de content die wordt aangeleverd, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

3. Site4Work kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van diensten.

4. Site4Work maakt back-ups volgens de overeenkomst, maar opdrachtgever is verantwoordelijk voor wettelijke bewaar- en administratieve verplichtingen.

5. Site4Work kan onderzoek doen naar de juistheid van bronmaterialen en werkzaamheden uitstellen bij onvolkomenheden.

6. Site4Work bewaart bronbestanden zolang de diensten voor opdrachtgever worden verricht.

ARTIKEL 4 | ONDERHOUD

1. Als opdrachtgever onderhoudswerkzaamheden door Site4Work wilt laten verrichten, kan een onderhoudscontract worden afgesloten met een minimale looptijd van 1 jaar.

2. Het is niet mogelijk om het onderhoudscontract tussentijds te beëindigen. Restitutie is dan ook niet mogelijk. Opzeggingstermijn is 1 maand na de minimale looptijd van 1 jaar.

3. Het onderhoudscontract en de betaling hiervoor gaan in zodra de website word opgeleverd.

ARTIKEL 5 | FEEDBACK

1. Site4Work vindt het belangrijk dat opdrachtgever tevreden is met de ontwikkelde website en hanteert daarom tijdens het werkproces een aantal feedbackrondes als onderdeel van de opdracht. Opdrachtgever kan op- en aanmerkingen doorgeven die Site4Work zal proberen – daar waar redelijk – te verwerken.

2. Als feedback uitblijft, begrijpt Site4Work dat opdrachtgever tevreden is en zal doorgaan met de verdere ontwikkeling en/of oplevering van de website .

ARTIKEL 6 | ONLINE MARKETING

1. Site4Work garandeert geen resultaten m.b.t. het verlenen van marketing diensten of kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden, mits hier vooraf een afspraak over is gemaakt en deze schriftelijk is opgenomen in de overeenkomst.

ARTIKEL 7 | AUTEURSRECHT EN INTELLECT EIGENDOM

1. Site4Work en opdrachtgever moeten alle bescheiden en gegevens nodig voor de ontwikkeling van de website aan elkaar ter beschikking stellen . Zij zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties/toestemming bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat partijen bij het gebruiken en vervaardigen van zaken dienen te gebruiken.

2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde zaken en bescheiden aangeleverd door opdrachtgever berusten bij opdrachtgever. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde zaken en bescheiden gebruikt door Site4Work berusten bij Site4Work.Algemene Voorwaarden | Site4Work

3. Wanneer opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten, op al hetgeen Site4Work voor opdrachtgever maakt of heeft gemaakt als maatwerk wenst te verkrijgen, dienen deze rechten, inclusief afstand van persoonlijkheidsrechten, schriftelijk aan opdrachtgever door Site4Work te worden overgedragen – zoals vereist in artikel 2 Auteurswet – via een door beiden separaat getekende Akte van Overdracht | Afstand Auteursrecht.

4. Na volledige betaling voor de opdracht en beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever, draagt Site4Work de broncode (exclusief betaalde software) van de voor opdrachtgever ontwikkelde website over aan opdrachtgever.

ARTIKEL 8 | PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING, BEVEILIGING, VERTROUWELIJKHEID

1. Site4Work zal persoonlijke gegevens van opdrachtgever verwerken in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en met toestemming van opdrachtgever.

2. Site4Work zal beveiligingsmaatregelen treffen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Opdrachtgever erkent dat Site4Work niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade of verlies t.g.v. inbreuk op de beveiliging.

3. Site4Work verwerkt de beveiligingsmaatregelen in een privacybeleid, welke opdrachtgever mee akkoord gaat en Site4Work vrijwaart voor aansprakelijkheid voor schendig van dit privacybeleid door opdrachtgever.

4. Site4Work en opdrachtgever gaan akkoord met de vertrouwelijke behandeling van alle informatie die wordt uitgewisseld in het kader van de diensten. Vertrouwelijke informatie mag niet worden onthuld aan derden zonder schriftelijke toestemming van elkaar.

ARTIKEL 9 | BEËINDIGING

1. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst op elk moment te beëindigen, met inachtneming dat opdrachtgever Site4Work schriftelijk op de hoogte stelt, waarbij een minimum afname van een jaar en hierna een opzegtermijn van 1 maand geldt, tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever is verplicht om alle openstaande betalingen aan Site4Work te voldoen voordat de beëindiging van kracht wordt. In geval van voortijdige beëindiging door opdrachtgever, heeft deze geen recht op restitutie van al betaalde vergoedingen, behalve zoals anderszins overeengekomen.

3. Site4Work heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als:

– opdrachtgever in strijd handelt met de voorwaarden van de overeenkomst

– opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsverplichtingen

– opdrachtgever failliet gaat of in andere geldproblemen geraakt

4. Opdrachtgever heeft 2 weken de tijd na schriftelijke kennisgeving om eventuele schendingen of uitblijven van verplichtingen te corrigeren. In geval van beëindiging van overeenkomst door schendingen door opdrachtgever, heeft Site4Work recht op betaling van openstaande vergoedingen en kosten zoals staan vermeld in overeenkomst.

5. Bij beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever niet langer gemachtigd om de diensten van Site4Work te gebruiken en heeft deze geen recht op verdere ondersteuning of toegang tot systemen en gegevens die eigendom zijn van Site4Work.

6. Site4Work behoudt het recht om alle openstaande betalingen te innen en eigendommen van opdrachtgever die zich in het bezit van Site4Work bevinden, worden niet vrijgegeven totdat alle openstaande verplichtingen zijn voldaan.Algemene Voorwaarden | Site4Work

ARTIKEL 10 | KLACHTEN & AANSPRAKELIJKHEID

1. Als opdrachtgever niet tevreden is met de dienstverlening van Site4Work, kan deze schriftelijk een klacht indienen binnen een redelijke tijd van 30 dagen na het einde van de opdracht. Een klacht indienen betekent nooit opschorting van betaling.

2. Iedere schadevergoeding, vordering en/of claim, verjaart jegens Site4Work binnen 12 maanden nadat de opdracht tot een einde is gekomen.

3. Site4Work is in ieder geval nooit aansprakelijk voor: o schade die ontstaat doordat een website is gehackt of op andere wijze de beveiliging is doorbroken; de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, leverancier, domeinnaam- registrant of anderen waarop Site4Work geen invloed kan uitoefenen.

4. De beperkingen van aansprakelijkheid van Site4Work vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan Site4Works zijde.

ARTIKEL 11 | OVERMACHT

1. Site4Work hoeft verplichtingen niet na te komen, indien overmacht verhindert. Onder overmacht wordt – naast wat daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald – onder andere verstaan: ziekte, stakingen, (internet)storingen, netwerkstoringen, quarantainemaatregelen, epidemieën, overheidsmaatregelen en alle andere van buitenkomende oorzaken – voorzien of niet voorzien – waarop Site4Work geen invloed kan uitoefenen en waardoor deze redelijkerwijs niet in staat is om verplichtingen na te komen.

2. Als een periode van overmacht langer duurt dan 1 maand, kunnen Site4Work en opdrachtgever de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbinden.

3. Voor zover Site4Work bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen (of nog kan nakomen), mag Site4Work het al uitgevoerde of uitvoerbare deel gedeelte in rekening bij opdrachtgever brengen. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen.

ARTIKEL 12 | TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Als er een conflict ontstaat proberen Site4Work en opdrachtgever samen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kan een rechtsgang worden ingezet. De rechtbank in het arrondissement waar Site4Work gevestigd is, is exclusief bevoegd om van het conflict tussen partijen kennis te nemen.

2. Op onze overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 | WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Site4Work mag deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. Als het een ingrijpende wijziging betreft, stelt Site4Work opdrachtgever hiervan op de hoogte.

2. Site4Work zal jaarlijks een update van deze algemene voorwaarden op haar website plaatsen. Na plaatsing treden eventuele gedane wijzigingen in werking.

nl_NLNederlands